TSK Dayanısma Vakfi Web Sitesi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yardım Çeşitleri
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin hizmette bulundukları süre içerisinde aşağıda yazılı yardım çeşitleri yapılmaktadır:

    1. Vefat yardımları
        (a) Vefat yardımı
        (b) Vefata bağlı OYAK emekli maaş sistemi (OEMS) yardımı
    2. Maluliyet yardımları
        (a) Maluliyet yardımı
        (b) Maluliyete bağlı OYAK emekli maaş sistemi (OEMS) yardımı
    3. Avukatlık ücreti yardımı   
    4. Doğal afet yardımı

 

Vefat Yardımı
Vefat nedenine bakılmaksızın vefat edenlerin ailesine yapılan yardımdır. Bu yardım kişi evli ise eşine, eşi ölmüş ise çocuğuna / çocuklarına, çocuğu da yoksa anne ve babasının her ikisinin de sağ olması halinde, ikisi arasında eşit olarak ödenmektedir. Ödeme yapıldığı tarihte bunlardan birisi ölmüş ise ödenecek yardımın tamamı sağ kalan anneye veya babaya yapılmaktadır. Vefat eden kişi bekar ise, aynı şekilde vefat yardımı anne ve babaya yapılmaktadır. (Vefat ettiği yıl içinde ve vefat tarihinden önce - 2016 yılı için bir defaya mahsus 40 TL. -  vakfa katkı payını yatırmış olması koşulu aranır)

Vefat yardımının hesaplanmasında fiili hizmet yılının hizasında gösterilen gösterge ile katsayının çarpımından elde edilen tutar dikkate alınmakta ve vefat mesajının alınmasına müteakip kişi Vakfa katkı payını yatırmış ise ailesine ödenecek vefat yardımına mahsuben 5.000 TL. lik ön ödeme yapılmaktadır.

Hizmet yılına bağlı olarak (Hizmet yılı az olan personele daha çok, çok olan personele daha az olmak üzere) 2016 yılının ilk altı ayında (01 Ocak  - 30 Haziran ) 37.785 TL. - 65.265 TL., arasında yardım yapılmaktadır.

Vefat Halinde İstenen Belgeler

    (1) Vefat yardımı talep dilekçesi , (indirmek için tıklayınız.)
    (2) Veraset ilamı (aslı veya noter tasdikli),
    (3) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (aslı veya noter tasdikli),
    (4) Kuvveti veya birliğinin, kimlik bilgilerini havi yazısı veya mesajı, (indirmek için tıklayınız.)
    (5) Varsa olayla ilgili olarak idari ve adli mercilerce yapılan işlemleri gösterir bilgi ve belgeler,
    (6) Vasi tayin edilenler için mahkeme kararının aslı veya onaylı sureti.
    (7) Ölüm raporu.

Maluliyet Yardımı
Hizmet süresine bakılmaksızın, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilen 1, 2, 3 ve 4'üncü derecelerden malul olarak TSK.dan ayrılan herkese maluliyet yardımı yapılmaktadır (5 ve 6'ncı dereceye maluliyet yardımı yapılmamaktadır). Bu yardımın hesaplanmasında personelin katkı payını yatırdığı ayın hizasındaki gösterge ile katsayının çarpımı sonucu çıkan tutar dikkate alınmakta ve bu miktar kişinin kendisine maluliyet yardımı olarak ödenmektedir.("TSK'da görev yapamaz"  raporu aldığı yıl içinde ve rapor tarihinden önce - 2016 yılı için bir defaya mahsus 40 TL. - olmak üzere TSK Dayanışma Vakfına katkı payını yatırmış olması koşulu aranır).

1 ve 2'nci derece malullere 2016 yılının ilk altı ayında (01 Ocak - 30 Haziran ) 10.305 TL. - 24.045 TL., 3 ve 4'üncü derece malullere ise 6.870 TL. - 17.175 TL., arasında yardım yapılmaktadır. Maluliyet yardımının hesaplanmasında fiili hizmet yılı değil, personelin maluliyet dereceleri esas alınmaktadır.

Maluliyet Halinde İstenen Belgeler

    (1) Maluliyet yardımı talep dilekçesi, (indirmek için tıklayınız.)
    (2) Maluliyet nedenini açıklığa kavuşturacak nitelikte Askeri Hastane Sağlık Kurulu Raporu, (SGK tarafından vakfa

           gönderilmektedir)
    (3) Malulen ayrıldığında subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için terhis belgesi, sivil memurlar için atamaya
          yetkili olan kurumun ilişik kesme yazısı,
    (4) Maluliyet derecesini belirten T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca verilen maluliyet derece belgesi yazısı, (SGK

          tarafından vakfa gönderilmektedir)
    (5) Varsa olayla ilgili olarak idari ve adli mercilerce yapılan işlemleri gösterir bilgi ve belgeler,
    (6) Vasi tayin edilenler için mahkeme kararının aslı veya onaylı sureti.

OYAK Emekli Maaş Sistemi (OEMS) Yardımı
Vefat eden personelin eşine, 1 ve 2'nci derece malul olan personelin kendisine; SGK'nca emekli maaşı bağlanmaması durumunda, yapılan yardıma ilave olarak 2016 yılının ilk altı ayında 65.161. TL. OEMS yardımı yapılır.

Avukatlık Ücreti Yardımı

> Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin hizmet sürelerine bakılmaksızın, askerî yargı hariç olmak üzere, görevlerini yerine getirmeleri sırasında veya görevlerinden dolayı haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar ile hukuk mahkemelerinde dava açılanlara, öngörülen koşulları taşımaları halinde, müdafi veya vekil olarak tayin ettiklerine avukat ücretinin belirlenen esaslar dahilinde ödenmesi suretiyle yapılan yardımdır.
 

> Avukatlık ücreti yardımından istifade için, soruşturma veya kovuşturma başlatılmasından ya da hukuk mahkemelerinde dava açılmasından önce, o yıl içerisinde olmak koşulu ile Vakıf Amaçlarına Katkı Payı yatırılmış olması gerekir.

> Avukatlık ücreti yardımı yapılmasına karar verilen personele;

  • Usulüne uygun olarak hazırlanmış avukatlık sözleşmesinde yazan miktar kadar,

  • Avukatlık sözleşmesindeki yazılı miktarın yürürlükteki avukatlık asgari ücret tarifesinin üzerinde olması durumunda Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktar üzerinden ödeme yapılır.

  • TSK Personeli, Vakıf Amaçlarına Katkı Payı yatırdığı her dönemde avukatlık ücreti yardımından faydalanabilir. Ancak bir Katkı Payı Dönemi içerisinde üç ayrı müracaattan fazlasına ödeme yapılmaz.

Avukatlık Ücreti Yardımı Yapılmayan Haller

  • 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanununun 87’nci maddesi ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 15’inci maddesi kapsamına giren görevleri nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlardan, Devletçe kendilerine avukatlık ücreti yardımı yapılması mümkün olanlara,

  • Haklarında 01 Mart 2011 tarihinden önce soruşturma ve kovuşturma başlatılmış ya da dava açılmış olanlara,

  • Askeri yargı mercileri tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılanlara,

  • Takibi şikâyete bağlı suçlardan haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılanlara,

  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan, uluslararası suçlar, kasten öldürme suçu, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar (taksirle yaralama hariç), işkence ve eziyet, çocuk düşürme, düşürtme veya kısırlaştırma, cinsel dokunulmazlığa, şerefe, mal varlığına, kamu sağlığına, kamu güvenine, genel ahlaka karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları ile devlet güvenliğine (4’üncü kısım 4’üncü bölümde yer alan) karşı suçlar nedeniyle haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılanlara,

  • Kamu/hazine zararlarının takip ve tahsili amacıyla haklarında rücu davası açılmış olanlara avukatlık ücreti yardımı yapılmaz.

Avukatlık Ücreti Yardımı Talebi Halinde İstenen Belgeler

    (1) Avukatlık ücreti yardımı talep dilekçesi, (indirmek için tıklayınız)
    (2) Müracaat sahibinin kimlik fotokopisi,
    (3) Müracaat sahibinin talep tarihinde görevde bulunduğuna dair, kimlik bilgileri, görevi, rütbesi ve sicil numarasını ihtiva eden
          birlik komutanlığı yazısı,
    (4) İddianame, dava dilekçesi, tensip tutanağı, duruşma tutanağı gibi ve ceza ya da hukuk davası açıldığını gösterir belgeler,
    (5) Avukatlık sözleşmesi ve usulüne uygun olarak verilen vekâletname,
    (6) Avukat tarafından onaylanmış avukat kimlik belgesi fotokopisi,
    (7) Yönetmelikte öngörülen koşulların bulunmadığının anlaşılması halinde yapılan yardımın iade edileceğine dair
          taahhütname, (indirmek için tıklayınız)
    (8) Yardım talebinin kabul edilmesi sonrasında avukat tarafından yardımdan yararlanan adına tanzim edilecek serbest meslek
          makbuzu fotokopisi.

Doğal Afet Yardımı

Doğal afetlere maruz kalan personele can kayıplarında ve/veya personelin görev yaptığı garnizonda ikamet ettiği ya da aile götürülemeyen garnizonlarda görev yapanların eşinin ikamet ettiği evin ağır hasarlı olması veya yıkılması sebebiyle evde bulunan eşyaların büyük kısmıyla kullanılamaz duruma gelmesi halinde Mütevelli Heyet kararına göre yapılan yardımdır.


Doğal afet yardımı için; doğal afet nedeniyle can ve mal kayıplarının meydana gelmesi, doğal afetten önce ve o yıl içerisinde vakıf amaçlarına katkı payı yatırmış olması esastır.

Doğal Afet Yardımı Talebi Halinde İstenen Belgeler

    (1) Doğal afet yardımı talep dilekçesi, (indirmek için tıklayınız)
    (2) Müracaat sahibinin kimlik fotokopisi,
    (3) Eş veya çocukların vefatı halinde veraset ilamı,
    (4) Maruz kalınan doğal afet sonucunda can ve mal kaybı meydana geldiğini belgeleyen tutanak ve raporlar, (olayın gerçekleştiği
          yerin mülki amirliğince görevlendirilen, ilgili komisyon veya teknik personel tarafından düzenlenen rapor.)
    (5) Müracaat sahibinin talep tarihinde görevde bulunduğuna dair, kimlik bilgileri, görevi, rütbesi ve sicil numarasını ihtiva eden
          birlik komutanlığı yazısı,
    (6) İlgili kuvvet komutanlığı, J.Gn.K.lığı veya Sahil Güvenlik K.lığı üst yazısı.

© 1999-2010 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI  - Bu web sitesinin ve barındırdığı tüm materyallerin her türlü telif hakkı vakfımıza aittir.