Yard覺m eitleri
T羹rk Silahl覺 Kuvvetlerinde g繹revli subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbalara hizmette bulunduklar覺 s羹re i癟erisinde aa覺da yaz覺l覺 yard覺m 癟eitleri yap覺lmaktad覺r:

    1. Vefat yard覺mlar覺
        (a) Vefat yard覺m覺
        (b) Vefata bal覺 OYAK emekli maa sistemi (OEMS) yard覺m覺
    2. Maluliyet yard覺mlar覺
        (a) Maluliyet yard覺m覺
        (b) Maluliyete bal覺 OYAK emekli maa sistemi (OEMS) yard覺m覺
    3. Avukatl覺k 羹creti yard覺m覺   
    4. Doal afet yard覺m覺

 

Vefat Yard覺m覺
Vefat nedenine bak覺lmaks覺z覺n vefat edenlerin ailesine yap覺lan yard覺md覺r. Bu yard覺m kii evli ise eine, ei 繹lm羹 ise 癟ocuuna / 癟ocuklar覺na, 癟ocuu da yoksa anne ve babas覺n覺n her ikisinin de sa olmas覺 halinde, ikisi aras覺nda eit olarak 繹denmektedir. deme yap覺ld覺覺 tarihte bunlardan birisi 繹lm羹 ise 繹denecek yard覺m覺n tamam覺 sa kalan anneye veya babaya yap覺lmaktad覺r. Vefat eden kii bekar ise, ayn覺 ekilde vefat yard覺m覺 anne ve babaya yap覺lmaktad覺r. (Vefat ettii y覺l i癟inde ve vefat tarihinden 繹nce - 2015 y覺l覺 i癟in bir defaya mahsus 35 TL. -  vakfa katk覺 pay覺n覺 yat覺rm覺 olmas覺 koulu aran覺r)

Vefat yard覺m覺n覺n hesaplanmas覺nda fiili hizmet y覺l覺n覺n hizas覺nda g繹sterilen g繹sterge ile katsay覺n覺n 癟arp覺m覺ndan elde edilen tutar dikkate al覺nmakta ve vefat mesaj覺n覺n al覺nmas覺na m羹teakip kii Vakfa katk覺 pay覺n覺 yat覺rm覺 ise ailesine 繹denecek vefat yard覺m覺na mahsuben 5.000 TL. lik 繹n 繹deme yap覺lmaktad覺r.

Hizmet y覺l覺na bal覺 olarak (Hizmet y覺l覺 az olan personele daha 癟ok, 癟ok olan personele daha az olmak 羹zere) 2015 y覺l覺n覺n ilk alt覺 ay覺nda (01 Ocak  - 30 Haziran ) 37.041 TL. - 63.980 TL., aras覺nda yard覺m yap覺lmaktad覺r.

Maluliyet Yard覺m覺
Hizmet s羹resine bak覺lmaks覺z覺n, Sosyal G羹venlik Kurumu taraf覺ndan tespit edilen 1, 2, 3 ve 4'羹nc羹 derecelerden malul olarak TSK.dan ayr覺lan herkese maluliyet yard覺m覺 yap覺lmaktad覺r (5 ve 6'nc覺 dereceye maluliyet yard覺m覺 yap覺lmamaktad覺r). Bu yard覺m覺n hesaplanmas覺nda personelin katk覺 pay覺n覺 yat覺rd覺覺 ay覺n hizas覺ndaki g繹sterge ile katsay覺n覺n 癟arp覺m覺 sonucu 癟覺kan tutar dikkate al覺nmakta ve bu miktar kiinin kendisine maluliyet yard覺m覺 olarak 繹denmektedir.("TSK'da g繹rev yapamaz"  raporu ald覺覺 y覺l i癟inde ve rapor tarihinden 繹nce - 2015 y覺l覺 i癟in bir defaya mahsus 35 TL. - olmak 羹zere TSK Dayan覺ma Vakf覺na katk覺 pay覺n覺 yat覺rm覺 olmas覺 koulu aran覺r).

1 ve 2'nci derece malullere 2015 y覺l覺n覺n ilk alt覺 ay覺nda (01 Ocak - 30 Haziran ) 16.837 TL. - 23.571 TL., 3 ve 4'羹nc羹 derece malullere ise 10.102 TL. - 16.837 TL., aras覺nda yard覺m yap覺lmaktad覺r. Maluliyet yard覺m覺n覺n hesaplanmas覺nda fiili hizmet y覺l覺 deil, personelin maluliyet dereceleri esas al覺nmaktad覺r.

OYAK Emekli Maa Sistemi (OEMS) Yard覺m覺
Vefat eden personelin eine, 1 ve 2'nci derece malul olan personelin kendisine; SGK'nca emekli maa覺 balanmamas覺 durumunda, yap覺lan yard覺ma ilave olarak 2015 ilk yar覺y覺l覺 i癟in 58.185. TL. OEMS yard覺m覺 yap覺l覺r.

Avukatl覺k creti Yard覺m覺

> T羹rk Silahl覺 Kuvvetlerinde g繹revli subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbalardan; hizmet s羹relerine bak覺lmaks覺z覺n, asker簾 yarg覺 hari癟 olmak 羹zere, g繹revlerini yerine getirmeleri s覺ras覺nda veya g繹revlerinden dolay覺 haklar覺nda soruturma veya kovuturma yap覺lanlar ile hukuk mahkemelerinde dava a癟覺lanlara, 繹ng繹r羹len koullar覺 ta覺malar覺 halinde, m羹dafi veya vekil olarak tayin ettiklerine avukat 羹cretinin belirlenen esaslar dahilinde 繹denmesi suretiyle yap覺lan yard覺md覺r.
 

> Avukatl覺k 羹creti yard覺m覺ndan istifade i癟in, soruturma veya kovuturma balat覺lmas覺ndan ya da hukuk mahkemelerinde dava a癟覺lmas覺ndan 繹nce, o y覺l i癟erisinde olmak koulu ile Vak覺f Ama癟lar覺na Katk覺 Pay覺 yat覺r覺lm覺 olmas覺 gerekir.

> Avukatl覺k 羹creti yard覺m覺 yap覺lmas覺na karar verilen personele;

 • Usul羹ne uygun olarak haz覺rlanm覺 avukatl覺k s繹zlemesinde yazan miktar kadar,

 • Avukatl覺k s繹zlemesindeki yaz覺l覺 miktar覺n y羹r羹rl羹kteki avukatl覺k asgari 羹cret tarifesinin 羹zerinde olmas覺 durumunda Y繹netim Kurulunun belirleyecei miktar 羹zerinden 繹deme yap覺l覺r.

 • TSK Personeli, Vak覺f Ama癟lar覺na Katk覺 Pay覺 yat覺rd覺覺 her d繹nemde avukatl覺k 羹creti yard覺m覺ndan faydalanabilir. Ancak bir Katk覺 Pay覺 D繹nemi i癟erisinde 羹癟 ayr覺 m羹racaattan fazlas覺na 繹deme yap覺lmaz.

Avukatl覺k creti Yard覺m覺 Yap覺lmayan Haller

 • 211 Say覺l覺 TSK 襤癟 Hizmet Kanununun 87nci maddesi ile 3713 Say覺l覺 Ter繹rle M羹cadele Kanununun 15inci maddesi kapsam覺na giren g繹revleri nedeniyle haklar覺nda soruturma veya kovuturma yap覺lanlardan, Devlet癟e kendilerine avukatl覺k 羹creti yard覺m覺 yap覺lmas覺 m羹mk羹n olanlara,

 • Haklar覺nda 01 Mart 2011 tarihinden 繹nce soruturma ve kovuturma balat覺lm覺 ya da dava a癟覺lm覺 olanlara,

 • Askeri yarg覺 mercileri taraf覺ndan haklar覺nda soruturma ve kovuturma yap覺lanlara,

 • Takibi ik璽yete bal覺 su癟lardan haklar覺nda soruturma ve kovuturma yap覺lanlara,

 • 5237 Say覺l覺 T羹rk Ceza Kanununda yer alan, uluslararas覺 su癟lar, kasten 繹ld羹rme su癟u, v羹cut dokunulmazl覺覺na kar覺 su癟lar (taksirle yaralama hari癟), ikence ve eziyet, 癟ocuk d羹羹rme, d羹羹rtme veya k覺s覺rlat覺rma, cinsel dokunulmazl覺a, erefe, mal varl覺覺na, kamu sal覺覺na, kamu g羹venine, genel ahlaka kar覺 su癟lar, zimmet, irtikap, r羹vet, ihaleye ve edimin ifas覺na fesat kar覺t覺rma su癟lar覺 ile devlet g羹venliine (4羹nc羹 k覺s覺m 4羹nc羹 b繹l羹mde yer alan) kar覺 su癟lar nedeniyle haklar覺nda soruturma ve kovuturma yap覺lanlara,

 • Kamu/hazine zararlar覺n覺n takip ve tahsili amac覺yla haklar覺nda r羹cu davas覺 a癟覺lm覺 olanlara avukatl覺k 羹creti yard覺m覺 yap覺lmaz.
   

Doal Afet Yard覺m覺

Doal afetlere maruz kalan personele can kay覺plar覺nda ve/veya personelin g繹rev yapt覺覺 garnizonda ikamet ettii ya da aile g繹t羹r羹lemeyen garnizonlarda g繹rev yapanlar覺n einin ikamet ettii evin a覺r hasarl覺 olmas覺 veya y覺k覺lmas覺 sebebiyle evde bulunan eyalar覺n b羹y羹k k覺sm覺yla kullan覺lamaz duruma gelmesi halinde M羹tevelli Heyet karar覺na g繹re yap覺lan yard覺md覺r.


Doal afet yard覺m覺 i癟in; doal afet nedeniyle can ve mal kay覺plar覺n覺n meydana gelmesi, doal afetten 繹nce ve o y覺l i癟erisinde vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺rm覺 olmas覺 esast覺r.

Vefat Halinde 襤stenen Belgeler

    (1) Vefat yard覺m覺 talep dilek癟esi , (indirmek i癟in t覺klay覺n覺z.)
    (2) Veraset ilam覺 (asl覺 veya noter tasdikli),
    (3) Vukuatl覺 N羹fus Kay覺t rnei (asl覺 veya noter tasdikli),
    (4) Kuvveti veya birliinin, kimlik bilgilerini havi yaz覺s覺 veya mesaj覺, (indirmek i癟in t覺klay覺n覺z.)
    (5) Varsa olayla ilgili olarak idari ve adli mercilerce yap覺lan ilemleri g繹sterir bilgi ve belgeler,
    (6) Vasi tayin edilenler i癟in mahkeme karar覺n覺n asl覺 veya onayl覺 sureti.
    (7) l羹m raporu.

Maluliyet Halinde 襤stenen Belgeler

    (1) Maluliyet yard覺m覺 talep dilek癟esi, (indirmek i癟in t覺klay覺n覺z.)
    (2) Maluliyet nedenini a癟覺kl覺a kavuturacak nitelikte Askeri Hastane Sal覺k Kurulu Raporu, (SGK taraf覺ndan vakfa

           g繹nderilmektedir)
    (3) Malulen ayr覺ld覺覺nda subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbalar i癟in terhis belgesi, sivil memurlar i癟in atamaya
          yetkili olan kurumun iliik kesme yaz覺s覺,
    (4) Maluliyet derecesini belirten T.C. Sosyal G羹venlik Kurumu Bakanl覺覺nca verilen maluliyet derece belgesi yaz覺s覺, (SGK

          taraf覺ndan vakfa g繹nderilmektedir)
    (5) Varsa olayla ilgili olarak idari ve adli mercilerce yap覺lan ilemleri g繹sterir bilgi ve belgeler,
    (6) Vasi tayin edilenler i癟in mahkeme karar覺n覺n asl覺 veya onayl覺 sureti.

Avukatl覺k creti Yard覺m覺 Talebi Halinde 襤stenen Belgeler

    (1) Avukatl覺k 羹creti yard覺m覺 talep dilek癟esi, (indirmek i癟in t覺klay覺n覺z)
    (2) M羹racaat sahibinin kimlik fotokopisi,
    (3) M羹racaat sahibinin talep tarihinde g繹revde bulunduuna dair, kimlik bilgileri, g繹revi, r羹tbesi ve sicil numaras覺n覺 ihtiva eden
          birlik komutanl覺覺 yaz覺s覺,
    (4) 襤ddianame, dava dilek癟esi, tensip tutana覺, duruma tutana覺 gibi ve ceza ya da hukuk davas覺 a癟覺ld覺覺n覺 g繹sterir belgeler,
    (5) Avukatl覺k s繹zlemesi ve usul羹ne uygun olarak verilen vek璽letname,
    (6) Avukat taraf覺ndan onaylanm覺 avukat kimlik belgesi fotokopisi,
    (7) Y繹netmelikte 繹ng繹r羹len koullar覺n bulunmad覺覺n覺n anla覺lmas覺 halinde yap覺lan yard覺m覺n iade edileceine dair
          taahh羹tname, (indirmek i癟in t覺klay覺n覺z)
    (8) Yard覺m talebinin kabul edilmesi sonras覺nda avukat taraf覺ndan yard覺mdan yararlanan ad覺na tanzim edilecek serbest meslek
          makbuzu fotokopisi.

Doal Afet Yard覺m覺 Talebi Halinde 襤stenen Belgeler

    (1) Doal afet yard覺m覺 talep dilek癟esi, (indirmek i癟in t覺klay覺n覺z)
    (2) M羹racaat sahibinin kimlik fotokopisi,
    (3) E veya 癟ocuklar覺n vefat覺 halinde veraset ilam覺,
    (4) Maruz kal覺nan doal afet sonucunda can ve mal kayb覺 meydana geldiini belgeleyen tutanak ve raporlar, (olay覺n ger癟ekletii
          yerin m羹lki amirliince g繹revlendirilen, ilgili komisyon veya teknik personel taraf覺ndan d羹zenlenen rapor.)
    (5) M羹racaat sahibinin talep tarihinde g繹revde bulunduuna dair, kimlik bilgileri, g繹revi, r羹tbesi ve sicil numaras覺n覺 ihtiva eden
          birlik komutanl覺覺 yaz覺s覺,
    (6) 襤lgili kuvvet komutanl覺覺, J.Gn.K.l覺覺 veya Sahil G羹venlik K.l覺覺 羹st yaz覺s覺.

Vak覺f癟a Yap覺lan Yard覺mlar

TSK Dayan覺ma Vakf覺 taraf覺ndan;

 2015 y覺l覺 Mart ay覺 sonunda kadar 63 aileye 1.758.044 TL., 

 2000 - 2015 y覺llar覺 aras覺nda 3.807 aileye 70.710.275 TL.yard覺m yap覺lm覺 bulunulmaktad覺r.
 

© 1999-2010 T鄄K S尳AHLI KUVVETLER DAYANI溹A VAKFI - Bu web sitesinin ve barndrd蹥 tm materyallerin her trl telif hakk vakfmza aittir.