14. Yılımız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yardım Çeşitleri
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşlara hizmette bulundukları süre içerisinde beş çeşit yardım yapılmaktadır:
 • Vefat yardımı,

 • Maluliyet yardımı,
 • OYAK Emekli Maaş Sistemi yardımı (Vefat ve maluliyet hallerinde),
 • Avukatlık Ücreti Yardımı
 • Doğal Afet Yardımı

  .

  Vefat Yardımı
  Vefat nedenine bakılmaksızın vefat edenlerin ailesine yapılan yardımdır. Bu yardım kişi evli ise eşine, eşi ölmüş ise çocuğuna / çocuklarına, çocuğu da yoksa anne ve babasının her ikisinin de sağ olması halinde, ikisi arasında eşit olarak ödenmektedir. Ödeme yapıldığı tarihte bunlardan birisi ölmüş ise ödenecek yardımın tamamı sağ kalan anneye veya babaya yapılmaktadır. Vefat eden kişi bekar ise, aynı şekilde vefat yardımı anne ve babaya yapılmaktadır. (Vefat ettiği yıl içinde ve vefat tarihinden önce - 2014 yılı için bir defaya mahsus 35 TL. -  vakfa katkı payını yatırmış olması koşulu aranır)

  Vefat yardımının hesaplanmasında fiili hizmet yılının hizasında gösterilen gösterge ile memur maaş katsayısının çarpımından elde edilen tutar dikkate alınmakta ve vefat mesajının alınmasına müteakip kişi Vakfa katkı payını yatırmış ise ailesine ödenecek vefat yardımına mahsuben 5.000 TL. lik ön ödeme yapılmaktadır.

  Hizmet yılına bağlı olarak (Hizmet yılı az olan personele daha çok, çok olan personele daha az olmak üzere) 2014 yılının ilk altı ayında (01 Ocak  - 30 Haziran ) 26.566 TL. - 63.094 TL., arasında yardım yapılmaktadır.

  Maluliyet Yardımı
  Hizmet süresine bakılmaksızın, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilen 1, 2, 3 ve 4'üncü derecelerden malul olarak TSK.dan ayrılan herkese maluliyet yardımı yapılmaktadır (5 ve 6'ncı dereceye maluliyet yardımı yapılmamaktadır). Bu yardımın hesaplanmasında personelin katkı payını yatırdığı ayın hizasındaki gösterge ile memur maaş katsayının çarpımı sonucu çıkan tutar dikkate alınmakta ve bu miktar kişinin kendisine maluliyet yardımı olarak ödenmektedir.("TSK'da görev yapamaz"  raporu aldığı yıl içinde ve rapor tarihinden önce - 2014 yılı için bir defaya mahsus 35 TL. - olmak üzere TSK Dayanışma Vakfına katkı payını yatırmış olması koşulu aranır).

  1 ve 2'nci derece malullere 2014 yılının ilk altı ayında (01 Ocak - 30 Haziran ) 16.603 TL. - 23.245 TL., 3 ve 4'üncü derece malullere ise 9.962 TL. - 16.603 TL., arasında yardım yapılmaktadır. Maluliyet yardımının hesaplanmasında fiili hizmet yılı değil, personelin maluliyet dereceleri esas alınmaktadır.

  OYAK Emekli Maaş Sistemi (OEMS) Yardımı
  Vefat eden personelin eşine, 1 ve 2'nci derece malul olan personelin kendisine; SGK'nca emekli maaşı bağlanmaması durumunda, yapılan yardıma ilave olarak 2014 ilk yarıyılı için 56.490. TL. OEMS yardımı yapılır.

  Avukatlık Ücreti Yardımı

  > Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan; hizmet sürelerine bakılmaksızın, askerî yargı hariç olmak üzere, görevlerini yerine getirmeleri sırasında veya görevlerinden dolayı haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar ile hukuk mahkemelerinde dava açılanlara, öngörülen koşulları taşımaları halinde, müdafi veya vekil olarak tayin ettiklerine avukat ücretinin belirlenen esaslar dahilinde ödenmesi suretiyle yapılan yardımdır.
   

  > Avukatlık ücreti yardımından istifade için, soruşturma veya kovuşturma başlatılmasından ya da hukuk mahkemelerinde dava açılmasından önce, o yıl içerisinde olmak koşulu ile Vakıf Amaçlarına Katkı Payı yatırılmış olması gerekir.

  > Avukatlık ücreti yardımı yapılmasına karar verilen personele;

  • Usulüne uygun olarak hazırlanmış avukatlık sözleşmesinde yazan miktar kadar,

  • Avukatlık sözleşmesindeki yazılı miktarın yürürlükteki avukatlık asgari ücret tarifesinin üzerinde olması durumunda Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktar üzerinden ödeme yapılır.

  • TSK Personeli, Vakıf Amaçlarına Katkı Payı yatırdığı her dönemde avukatlık ücreti yardımından faydalanabilir. Ancak bir Katkı Payı Dönemi içerisinde üç ayrı müracaattan fazlasına ödeme yapılmaz.

  Avukatlık Ücreti Yardımı Yapılmayan Haller

  • 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanununun 87’nci maddesi ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 15’inci maddesi kapsamına giren görevleri nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlardan, Devletçe kendilerine avukatlık ücreti yardımı yapılması mümkün olanlara,

  • Haklarında 01 Mart 2011 tarihinden önce soruşturma ve kovuşturma başlatılmış ya da dava açılmış olanlara,

  • Askeri yargı mercileri tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılanlara,

  • Takibi şikâyete bağlı suçlardan haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılanlara,

  • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan, uluslararası suçlar, kasten öldürme suçu, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar (taksirle yaralama hariç), işkence ve eziyet, çocuk düşürme, düşürtme veya kısırlaştırma, cinsel dokunulmazlığa, şerefe, mal varlığına, kamu sağlığına, kamu güvenine, genel ahlaka karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları ile devlet güvenliğine (4’üncü kısım 4’üncü bölümde yer alan) karşı suçlar nedeniyle haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılanlara,

  • Kamu/hazine zararlarının takip ve tahsili amacıyla haklarında rücu davası açılmış olanlara avukatlık ücreti yardımı yapılmaz.
    

  Doğal Afet Yardımı

  Doğal afetlere maruz kalan personele can kayıplarında ve/veya personelin görev yaptığı garnizonda ikamet ettiği ya da aile götürülemeyen garnizonlarda görev yapanların eşinin ikamet ettiği evin ağır hasarlı olması veya yıkılması sebebiyle evde bulunan eşyaların büyük kısmıyla kullanılamaz duruma gelmesi halinde Mütevelli Heyet kararına göre yapılan yardımdır.


  Doğal afet yardımı için; doğal afet nedeniyle can ve mal kayıplarının meydana gelmesi, doğal afetten önce ve o yıl içerisinde vakıf amaçlarına katkı payı yatırmış olması esastır.

  Vefat Halinde İstenen Belgeler
  • Birlik Tarafından Gönderilecek Resmi Yazı (indirmek için tıklayınız.)

  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Vefat eden personel adına alınacaktır.)

  • Veraset İlamı (Aslı, Mahkeme veya Noter Tasdikli Sureti)

  • Dilekçe (indirmek için tıklayınız.)

  • Telefon ve Adres Bilgileri

  • Banka - Şubesi ve Vadesiz İBAN Numarası

  • Vasi Kararı (Var İse)

  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

   
  Maluliyet Halinde İstenen Belgeler
  • Dilekçe (indirmek için tıklayınız.)

  • Terhis Belgesi (Sivil Memurlar için İlişik Kesme Yazısı)

  • Telefon ve Adres Bilgileri

  • Banka - Şubesi ve Vadesiz İBAN Numarası

  • Vasi Kararı (Var ise)

  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

   
  Avukatlık Ücreti Yardımı Talebi Halinde İstenen Belgeler
  • Avukatlık ücreti yardımı talep dilekçesi, (indirmek için tıklayınız)

  • Müracaat sahibinin kimlik fotokopisi,

  • Müracaat sahibinin askeri kimlik fotokopisi,

  • Müracaat sahibinin talep tarihinde görevde bulunduğuna dair, kimlik bilgileri, görevi, rütbesi ve sicil numarasını ihtiva eden birlik komutanlığı yazısı,

  • İddianame, dava dilekçesi, tensip tutanağı, duruşma tutanağı gibi ve ceza ya da hukuk davası açıldığını gösterir belgeler, (Soruşturma veya davanın en son aşamasını gösterir evraklar mutlaka eklenmelidir)

  • Vekaletname,

  • Avukatlık sözleşmesi, (Yapılacak işin açık tanımı ve adli mercii esas numarası sözleşme metninde belirtilmelidir)

  • Avukat tarafından onaylanmış avukat kimlik belgesi fotokopisi,

  • Yönetmelikte öngörülen koşulların bulunmadığının anlaşılması halinde yapılan yardımın iade edileceğine dair taahhütname, (indirmek için tıklayınız)

  • Avukat tarafından yardımdan yararlanan adına tanzim edilecek serbest meslek makbuzunun avukat tarafından onaylanmış fotokopisi.(Yardım talebinin kabul edildiği Vakıf tarafından yazıyla bildirilmesini müteakip tanzim edilerek gönderilecektir)

   
  Doğal Afet Yardımı Talebi Halinde İstenen Belgeler
  • Doğal afet yardımı talep dilekçesi,

  • Müracaat sahibinin kimlik fotokopisi,

  • Eş veya çocukların vefatı halinde veraset ilamı,

  • Maruz kalınan doğal afet sonucunda can ve mal kaybı meydana geldiğini belgeleyen tutanak ve raporlar, ( olayın gerçekleştiği yerin mülki amirliğince görevlendirilen, ilgili komisyon veya teknik personel tarafından düzenlenen rapor.)

  • Müracaat sahibinin talep tarihinde görevde bulunduğuna dair, kimlik bilgileri, görevi, rütbesi ve sicil numarasını ihtiva eden birlik komutanlığı yazısı.

  • Doğal afet durumunda; birlik komutanlıkları afetten zarar görmüş (can ve mal kaybına uğramış) personelin durumlarını ivedilikle inceler. Yardıma hak kazanan personelin bağlı oldukları kuvvet komutanlıkları kanalı ile yukarıda belirtilen belgeler tamamlanarak Vakfa ulaştırılır.

   

  Vakıfça Yapılan Yardımlar

  TSK Dayanışma Vakfı tarafından;

   2014 yılı Temmuz ayı sonunda kadar 129 aileye 2.641.976 TL., 

   2000 - 2014 yılları arasında 3.638 aileye 66.414.358 TL.yardım yapılmış bulunulmaktadır.
   

 • © 1999-2010 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI - Bu web sitesinin ve barındırdığı tüm materyallerin her türlü telif hakkı vakfımıza aittir.