S覺k癟a Sorulan Sorular
 1. Yard覺mlar覺n da覺t覺m覺nda personel stat羹leri mi dikkate al覺n覺yor?
  Hay覺r. TSK Dayan覺ma Vakf覺 yard覺mlar覺, TSK'da g繹revli t羹m subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbalara ayn覺 kriterler i癟inde ayn覺 miktarda yap覺lmaktad覺r. Vak覺f yard覺mlar覺nda stat羹 ayr覺m覺 yap覺lmaz. 
 2. Vak覺f ne demektir ?
 3. Bir hizmetin s羹r羹p gidebilmesi i癟in, kiilerin kendi istekleriyle ba覺lad覺klar覺 para ve m羹lklerden oluan resmi kurulutur.

  襤nsanlar aras覺nda sosyal dayan覺man覺n salanmas覺, yard覺mlamak, birbirlerine destek olmak, ac覺 ve mutlu g羹nleri paylamak, sevgi ve sayg覺 tohumlar覺n覺 atabilmek i癟in fertler aras覺ndaki ilikilerin iyi olmas覺 gerekir. Ba覺lar覺n ve ba覺lanan m羹lklerin bu ama癟lar kapsam覺nda kullan覺lmas覺 vak覺flar覺n esas g繹revleridir.
 4. Ba覺 ne demektir?
 5. Kar覺l覺ks覺z yard覺mda bulunmakt覺r.
 6. Vakfa ba覺 yapanlar覺n 羹yelik haklar覺 da var m覺?
 7. Vakf覺m覺za ba覺 yapan personel 羹ye deil, ba覺癟覺 stat羹s羹ndedir.                    
 8. Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 ne demektir?
  TSK Dayan覺ma Vakf覺nca yap覺lan yard覺mlardan istifade edebilmek amac覺yla, her y覺l Y繹netim Kurulunca belirlenen ve M羹tevelli Heyet癟e onaylanan, maddi miktard覺r.
  Vakfa yap覺lan bu katk覺 pay覺 Silahl覺 Kuvvetlerden ayr覺lma durumunda personele iade edilmez.
 9. T羹rk Silahl覺 Kuvvetlerinden ayr覺lma durumunda yapm覺 olduumuz Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 paylar覺 iade edilecek mi?
  Vakfa yap覺lan bu katk覺 pay覺 Silahl覺 Kuvvetlerden ayr覺lma durumunda personele iade edilmez.
 10. OEMS'ye girersem bu sistemde kalmak zorunda m覺y覺m, istediim zaman 癟覺kabilir miyim?
 11. Sisteme girildii tarihten itibaren 3 y覺l覺n sonunda ve o y覺l覺n Aral覺k ay覺 sonuna kadar dilek癟e verildii taktirde, m羹teakip genel kurul sonras覺nda OYAK taraf覺ndan biriken paras覺 繹denir ve sistemden 癟覺kar覺l覺r.
 12. Maa al覺nan banka deitiinde Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 kesinti talimat覺n覺 yenilemek gerekir mi?
 13. Evet. Maa al覺nan bankadan talimat iptal ettirilerek, ge癟i yap覺lan bankaya yeni bir talimat vermek gerekir.
 14. 4 sene 繹deme yapt覺m ancak 5 inci sene yapmad覺m, bu durumda Vak覺f 繹deme yapar m覺?
 15. Hay覺r. Vefat veya maluliyet durumunda, olay tarihinden 繹nce ve o y覺l i癟inde personelin Vakfa katk覺 pay覺 yapmas覺 gerekir. Aksi durumlarda yard覺m yap覺lamaz. nceki y覺llarda yap覺lan katk覺 paylar覺 Vak覺f yard覺mlar覺 i癟in kullan覺l覺r.
 16. Maluliyet Yard覺m覺 malulen emekli olanlara yap覺l覺yor. Uzman erbalar覺n malulen emeklilik hakk覺 yok. Bu durumda uzman erbalar maluliyet yard覺m覺ndan yararlanamayacak m覺?
 17. TSK'da g繹revli subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbalar TSK'dan malulen ayr覺lmalar覺 halinde maluliyet yard覺m覺 almaya hak kazan覺rlar. Ancak maluliyet derecesinin 1-4 aras覺nda olmas覺 art覺yla. 5 ve 6nc覺 dereceden malullere maluliyet yard覺m覺 yap覺lmaz.
 18. Vefat yard覺m miktar覺 1 inci hizmet y覺l覺nda en y羹ksek olup aa覺ya doru azalmaktad覺r. Halbuki 1 inci hizmet y覺l覺ndaki personelin b羹y羹k ihtimalle 癟ocuu olmad覺覺ndan ihtiyac覺 daha azd覺r. Bu nedenle en y羹ksek yard覺m覺n 9 uncu hizmet y覺l覺nda yap覺l覺p 1 nci hizmet y覺l覺na doru kademeli olarak azalt覺lmas覺 uygun olmaz m覺?
 19. Vakf覺n amac覺; hi癟bir sosyal g羹vencesi olmayan ve Vakf覺m覺za Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 paylar覺 yapan personel ile ailesine azami 繹l癟羹de maddi destek salamakt覺r.
 20. Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 paylar覺 ubat ay覺nda yap覺l覺yor ve y覺l sonuna kadar ge癟erli oluyor, Ocak ay覺nda meydana gelebilecek herhangi bir vefat ya da maluliyet durumunda yard覺m al覺nabilir mi?
 21. Y覺l i癟erisinde yap覺lan Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 paylar覺 bir sonraki y覺l覺n ubat ay覺 sonuna kadar ge癟erlidir. ubat ay覺ndan sonraki aylarda yap覺lan Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 paylar覺 Maluliyet durumunda al覺nacak yard覺m miktar覺n覺n belirlenmesinde etkili olur.
 22. Ge癟en y覺l Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺n覺 yat覺rd覺m, Vakfa ula覺p ulamad覺覺n覺 nas覺l anlayabilirim?
 23. PTT ve Tafiks hatlar覺m覺zdan Vak覺f g繹revlilerini arayarak Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 kontrolleri yapt覺r覺labilir. Ayr覺ca Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yapan personel listeleri Kuvvetlerin kendi Web sayfalar覺nda da yay覺nlanmaktad覺r.
 24. Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 kesinti talimat覺 verdim, tekrar para yat覺rmam gerekir mi?
 25. Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 kesinti talimat覺 verdikten sonra tekrar para yat覺rman覺z gerekmez. Ancak, Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺n覺z覺 bankan覺z kanal覺yla Vak覺f hesab覺na ge癟mi olduunu kontrol ediniz.
 26. Vakfa hangi yollarla Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺rabilirim?
 27. Maa al覺nan bankaya Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 kesinti talimat覺 vererek, 襤nternetten on-line olarak veya bankaya elden bizzat yat覺rarak Vakfa Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺r覺labilir.
 28. 2007 y覺l覺na kadar Vakfa Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺rd覺m, daha sonra 2 y覺l Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺ramad覺m, o y覺lda ba覺ma bir olay geldi, yard覺mdan yararlanacak m覺y覺m?
 29. Hay覺r. Vefat veya maluliyet durumunda, o y覺l i癟inde ve olay / rapor tarihinden 繹nce personelin Vakfa Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺rm覺 olmas覺 halinde yard覺m yap覺l覺r.
 30. Vak覺ftan yard覺m almak istendii takdirde kim m羹racaatta bulunacak?
 31. Vefat / ehit durumunda; personelin g繹rev yapt覺覺 Birlikten durumu belirten matbu yaz覺n覺n Vakfa g繹nderilmesi yeterlidir. Maluliyet s繹z konusu olduunda ise kiinin kendisinin Vakfa m羹racaat etmesi gerekir.
 32. 2011 Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺r覺ld覺ktan sonra 2012de unutulmas覺 halinde yard覺m yap覺lmayacak m覺?
 33. Yap覺lmayacak. Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺r覺lan y覺l i癟erisinde ve Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺r覺lan tarihten sonra personelin vefat veya maluliyeti halinde yard覺m yap覺l覺r.
 34. % 45 i g繹rmezlik raporu al覺nmas覺 halinde yard覺m yap覺l覺yor mu?
 35. Sosyal G羹venlik Kurumu taraf覺ndan tespit edilen ve maluliyet dereceleri 1, 2, 3 ve 4 olan malullere yard覺m yap覺l覺r.
 36. Gerek zimmet a癟覺覺 gerekse baka bir nedenden dolay覺 meslekten at覺lan arkadalara neden yard覺m yap覺lm覺yor?
 37. Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺r覺p; istekle, kadrosuzluk nedeniyle emekli olan, kendi isteiyle s繹zleme yenilemeyenler ve disiplinsizlik nedeniyle s繹zlemesi fesih edilerek T羹rk Silahl覺 Kuvvetlerinden ayr覺lan personele Vak覺f Y繹netmelii gerei herhangi bir yard覺m yap覺lmamaktad覺r.
 38. Maluliyet halinde bir rapor ile s覺n覺f deitirildikten sonra yeni bir rapor al覺n覺rsa hangi rapor g繹z 繹n羹nde bulundurulur?
 39. TSKdan ayr覺lmaya sebep olan rapora verilen maluliyet derecesi dikkate al覺n覺r.
 40. Emekli olduktan sonra 羹yeliimizin devem etmesi m羹mk羹n m羹?
 41. Vakf覺m覺z i癟in 羹yelik m羹mk羹n deildir. 襤stenildii takdirde Mehmet癟ik Vakf覺 Sigortas覺 yapt覺r覺labilir. Ancak, bu durum Vakf覺m覺z faaliyetleri d覺覺ndad覺r.
 42. Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺rmaya ara verdikten sonra ge癟mi y覺llarda yapt覺覺m Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺na istinaden Vak覺f yard覺mlar覺ndan faydalanabilir miyim?
 43. Hay覺r. Yap覺lan Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 bir sonraki y覺l覺n ubat ay覺 sonuna kadar ge癟erlidir. nceki y覺llarda yap覺lan Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 paylar覺 dier madurlara yard覺m yapmak i癟in kullan覺l覺rlar ve iade edilmezler.
 44. Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 kesinti talimat覺n覺 doldurduumuzda b羹t羹n Vak覺flara Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺rmak zorunda m覺y覺z?
 45. Hay覺r. Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 Kesinti Talimat覺nda belirtilen vak覺flardan hangisi iaretlenirse sadece o Vakfa Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺r覺l覺r.
 46. Emekli olanlara birikenleri faizi ile birlikte geri verilemez mi?
 47. Vak覺flar Kanunu ve Vak覺f Y繹netmelii gerei, 繹nceki y覺llarda yap覺lm覺 olan Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺n覺n iadesi s繹z konusu deildir.
 48. Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺r覺lmas覺 daha pratik hale getirilemez mi? (Kredi kart覺 - Mail Order sistemi gibi)
 49. Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 maa覺n覺z覺 ald覺覺n覺z bankaya vereceiniz Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 Kesinti Talimat覺 ile veya internet 羹zerinden EFT / havale yoluyla kolayca yap覺labilmektedir.
 50. S羹rekli Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺r覺p son y覺l yat覺rmay覺 unutan bir personele neden yard覺m yap覺lm覺yor? Daha 繹nceki Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 paylar覺 boa m覺 gidiyor?
 51. Vefat veya maluliyet durumunda, o y覺l i癟inde ve olay / rapor tarihinden 繹nce personelin Vakfa Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺rmas覺 gerekir. nceki y覺llarda yap覺lan Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 boa gitmi olarak deerlendirmeyin. 羹nk羹 muhta癟 duruma d羹en dier madurlara yard覺m etmek i癟in kullan覺l覺r.
 52. Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺r覺ld覺覺 tarihten itibaren 1 y覺l s羹re ile ge癟erli olamaz m覺?
 53. Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 d繹nemi; her y覺l覺n ocak - ubat ay覺 d繹nemi ile m羹teakip y覺l覺n ubat ay覺n覺n son g羹n羹d羹r  (hangi ayda yap覺l覺rsa yap覺ls覺n). Yedek subaylar i癟in bir defaya mahsus yap覺lacak katk覺 pay覺 ge癟erlilik s羹resi terhis tarihine kadar olan s羹redir.
 54. 2 sene 繹nce rapor alan kii imdi TSK dan ayr覺lsa yard覺m alabilir mi?
 55. Yard覺mlarda zaman a覺m覺 yoktur. Ancak; maluliyet durumunun Vak覺f Y繹netmeliine uygun olmas覺 gerekir.
 56. 5 y覺ll覺k yada 10 y覺ll覺k toptan Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺r覺labilir mi?
 57. Yap覺lacak Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 paylar覺 sadece o y覺l i癟in ge癟erlidir. Vak覺f yard覺m覺 al覺nabilmesi i癟in 繹ncelikle o y覺l覺n Ocak ve ubat aylar覺nda ve 1 y覺ll覺k d繹nem i癟in Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺r覺lmas覺 gereklidir. Ocak ubat aylar覺 d覺覺nda yat覺r覺lacak Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 paylar覺 Maluliyet Yard覺m miktar覺n覺n belirlenmesinde dikkate al覺n覺r.
 58. Bekar bir personel vefat ettiinde anne ve babas覺 da yok ise kardee yard覺m yap覺lamaz m覺?
 59. TSK Dayan覺ma Vakf覺 Y繹netmelii gerei yap覺lamaz.
 60. Vak覺f doal afetlerde personele yard覺m yapamaz m覺?
 61. Doal afetlerde Vakf覺n imkanlar覺 ve ekonomik durumuna bal覺 olarak can ve mal kay覺plar覺nda Vak覺f M羹tevelli Heyetinin belirleyecei miktar kadar 繹deme yap覺labilir.
 62. Bir kaza sonucu vefat edenin dul ei yard覺m覺 almak i癟in ne yapacak?
 63. Birliin Vakfa resmi yaz覺y覺 haz覺rlay覺p faks 癟ekmesi istenir. Dul ee 繹n 繹deme yap覺ld覺ktan sonra kendisinden istenilen belgelerin Vakfa ulat覺r覺lmas覺n覺 m羹teakip yard覺m覺n tamam覺 繹denir.
 64. Personelin vefat覺 halinde hak sahiplerine yard覺m nas覺l ulaacak?
 65. Yard覺m, gerekli belgeler tamamland覺ktan sonra hak sahibinin banka hesap numaras覺na yat覺r覺l覺r.
 66. Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺ranlar覺n yapt覺覺 Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺n覺 ispatlamas覺 m覺 gerekiyor?
 67. Vak覺f kay覺tlar覺nda Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 g繹r羹lmedii takdirde Banka Dekontu istenir.
 68. Ocak ay覺 d覺覺ndaki aylarda Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yapsak fazla prim kayb覺m覺z olur mu?
 69. Maluliyet halinde Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 Ocak-ubat aylar覺 haricinde yap覺lmas覺 durumunda gittik癟e azalan oranda, gecikilen her ay i癟in yakla覺k %3 azalma ile  yard覺m yap覺l覺r. Vefat durumda herhangi bir kay覺p s繹z konusu deildir.
 70. Fiili hizmet y覺l覺 Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yap覺lan y覺llar覺n toplam覺n覺 m覺 ifade ediyor?
 71. Fiili hizmet y覺l覺; personelin T羹rk Silahl覺 Kuvvetlerindeki hizmet y覺l覺d覺r.
 72. Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺n覺n yat覺r覺lmas覺 halinde kesintiye uramas覺 hak mahrumiyeti yarat覺yor mu?
 73. Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 sigorta gibidir. Sadece Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yap覺lan y覺l i癟erisinde meydana gelen olaylar sonras覺nda personelin veya hak sahiplerinin yard覺m almas覺 s繹z konusudur.
 74. Vefat eden personelin geride kalanlar覺na yap覺lacak yard覺m ilemlerinin takibini Vak覺f m覺 yoksa personelin yak覺n覺m覺 takip edecek?
 75. Vefat eden personel evli ise ei, bekar ise anne ve babas覺 taraf覺ndan takip edilir.
 76. Vakf覺n yapaca覺 yard覺mlar her hangi bir sava durumda da ge癟erli mi?
 77. Sava halinde Vakf覺n faaliyetleri durdurulur.
 78. Personelin emekli olduktan sonrada vakfa Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺rmalar覺 durumunda vak覺f yard覺mlar覺ndan faydalanmalar覺 m羹mk羹n olabilir mi?
 79. Personel emekli olduktan sonra da Vakfa istedii taktirde Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺rabilir. Yat覺r覺lan katk覺 paylar覺 ba覺 stat羹s羹nde kabul edilir. Ancak Emekli personel Vak覺f yard覺mlar覺ndan faydalanamazlar.
 80. Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺n覺n tekrar maatan kesilmesi m羹mk羹n olamaz m覺?
 81. 5737 say覺l覺 Vak覺flar Kanunu ve 5072 say覺l覺 Dernek ve Vak覺flar覺n Kamu Kurum ve Kurulular覺 ile 襤likilerine Dair Kanun gereince Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺n覺n Birlik mutemetlerince kesilmesi m羹mk羹n deildir.
 82. Yedek subaylarda Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺r覺p yard覺m alabilir mi?
 83. Evet, yedek subaylarda Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺r覺p yard覺m alabilir, yedek subaylar i癟in bir defaya mahsus yap覺lacak katk覺 pay覺 ge癟erlilik s羹resi terhis tarihine kadar olan s羹redir.  

 84. OEMS yard覺m覺 alanlar覺n 繹l羹m羹 durumunda ald覺覺 maa ve birikimleri ne oluyor?
 85. OYAKtaki birikimi kanuni miras癟覺lar覺na 繹denir ve sistemden 癟覺kar覺l覺r.
 86. Yard覺mlar覺 yapabilmek i癟in 繹l羹m haberleri nas覺l al覺n覺yor?
 87. Birlik taraf覺ndan g繹nderilen resmi yaz覺 Vakfa ulat覺覺nda hak sahiplerine gerekli yard覺m yap覺l覺r.
 88. Vefat edenin maa balanan ei ayn覺 zamanda isterse OEMS sistemine girebilir mi?
 89. Personel vefat覺ndan 繹nce OYAK 羹yesi ise, ei isterse OEMS sistemine girebilir.
 90. Y覺l i癟erisinde Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺r覺p yat覺rmad覺覺m覺z覺 bilemiyoruz, Vak覺f kay覺tlar覺n覺n tetkiki ile bunu bize bildiremez mi?
 91. Personelin Vakfa m羹racaat覺 halinde durumu hakk覺nda bilgi verilmektedir.
 92. Kar覺 koca ayn覺 anda 羹ye olabilirler mi? l羹mleri sonucundaki doacak haklar neler olur?
 93. ye olabilir. Her ikisinin de vefat etmesi halinde 癟ocuklara yard覺m yap覺l覺r, 癟ocuklar覺 yoksa anne ve babalar覺na 繹deme yap覺l覺r.
 94. Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 iki misli yat覺r覺lsa yard覺m da iki misli al覺namaz m覺?
 95. denen yard覺m miktarlar覺 standart olup Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 miktar覺 ile balant覺s覺 yoktur.
 96. E 癟al覺覺yor ise 繹l羹m ve OEMS yard覺mlar覺n覺 alabilir mi?
 97. Yap覺lan yard覺mlarda ein i durumu dikkate al覺nmaz, tahakkuk ettirilen yard覺m yap覺l覺r.
 98. Konferanslara aileler de kat覺lamaz m覺?
 99. Elbette kat覺labilirler, kat覺l覺mc覺lar覺n birlik i癟inde koordine edilmesi gerekir.
 100. Vefat yard覺m覺 alacak kimse yoksa yard覺m kime verilir?
 101. Vefat yard覺m覺; personel evli ise e ve 癟ocuklar覺na, bekar ise anne ve babaya yap覺l覺r. Bunlar覺n d覺覺ndakilere yard覺m yap覺lmaz.
 102. Uzman Erbalar ayr覺l覺rken Vak覺ftan bir yard覺m al覺yor mu?
 103. TSK'dan malulen ayr覺lan t羹m subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbalara, maluliyet derecelerine g繹re yard覺m yap覺l覺r. Bunun d覺覺nda kendi isteiyle ayr覺lanlar, s繹zlemesi yenilenmeyen uzman erbalar yard覺m alamaz.
 104. Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 yat覺r覺lmas覺 sonras覺nda al覺nacak yard覺mlar ile sigorta yard覺mlar覺n覺n fark覺 var m覺?
 105. Benzerlikler olmas覺na kar覺n temelde farkl覺l覺k arz etmektedir:

  1. Vakf覺m覺za y覺lda bir defa yat覺r覺lan Vak覺f ama癟lar覺na katk覺 pay覺 kar覺l覺覺nda hak sahiplerine yard覺m yap覺l覺r.
  2. Sigortac覺l覺kta her iki taraf kar覺l覺kl覺 olarak edim y羹k羹ml羹l羹羹 alt覺na girer, belli olaylar 羹zerinde 繹demede bulunmay覺 taahh羹t eder, sigorta s繹zleme ile belirlenir.
  3. Sigortan覺n baz覺 artlar alt覺nda kar覺laacaklar覺, zarara ve gelir kayb覺na yol a癟an ekonomik sonu癟lardan kendilerini korumak i癟in belli bir prim kar覺l覺覺nda risklerini devrettii g繹r羹lmektedir.
 106. Vak覺fta g繹revlendirilen personelin 癟al覺ma artlar覺 nedir ve 羹cretleri neye g繹re belirlenmektedir?
 107. TSKDV Genel M羹d羹rl羹k Tekilat覺na personel al覺m覺 4857 say覺l覺 襤 Kanunu h羹k羹mlerine uygun olarak yap覺l覺r ve personel Y繹netim Kurulu Karar覺 ile atan覺r. Vak覺fta istihdam edilecek Personel Kadrolar覺n覺n belirlenmesi ve cretlerinin tayini Vak覺f Y繹netim Kurulu taraf覺ndan yap覺l覺r.
 108. Vak覺f organlar覺nda g繹revli personel, Vak覺f faaliyetleri kar覺l覺覺nda ne kadar 羹cret almaktad覺r?
 109. TSK Dayan覺ma Vakf覺 Organlar覺 olan; M羹tevelli Heyeti, Y繹netim Kurulu ve Denetim Kurulu yelerine Vak覺f Faaliyetleri i癟in herhangi bir 羹cret 繹denmez.
 110. Vak覺f癟a 繹n 繹deme avans覺 olarak g繹nderilen 5.000,00 TL. zaman覺nda hak sahiplerine veriliyor mu?
 111. Birlikten vefat mesaj覺 al覺nd覺覺 g羹n 5.000,00 TL. tutar覺ndaki 繹n 繹deme hak sahiplerine ulat覺r覺l覺r.
Not: Sorunlar覺n覺z覺n giderilmesinde esas al覺nacak dok羹manlar Vak覺f Senedi ve Vak覺f Y繹netmelii'dir.
© 1999-2010 T鄄K S尳AHLI KUVVETLER DAYANI溹A VAKFI - Bu web sitesinin ve barndrd蹥 tm materyallerin her trl telif hakk vakfmza aittir.